• Learn about today’s business opportunities in creative sector.

 • Earn study credits (ECTS) from Estonian Business School.

 • Learn from the best practitioners and lecturers in creative business.

 • Optimize your costs and pay just for the courses of your interest

   .

 • Build up your creative business network

  .

  Ba

  Loomemajandus ja
  muusikaettevõtlus
  Disaini-
  ettevõtlus
  Moe-
  ettevõtlus
  Loovus-
  treening
  Üritusturundus

  Ma

  Sissejuhatus
  loovasse
  majandusse
  Loovate
  meeskondade
  juhtimine
  Disainijuhtimine
  Loomingu kaitsmine
  digiajastul
  Projektijuhtimine
Iga kursus maksab ainult 240 eurot
Teeni EBS-i ainepunkte ja registreeru SIIN!

  Järgmised kursused

 • “Sissejuhatus loovasse majandusse”: 24.10.2015 – 14.11.2015

  Registreeri
 • “Disaini alused”: 22.10.2015 – 04.12.2015

  Registreeri
 • “Loomemajandus ja muusikaettevõtlus”: 02.02.2016 – 25.03.2016

  Registreeri

  Ba

 • Loomemajandus ja muusikaettevõtlus

  juko2015
  Juko-Mart Kõlar
  Link

  Loengute ajad:
  02.02.2016 – 18.03.2016 (T ja R kell 12.00-13.30)
  23.03.2016 (T) ja 25.03.2016 (R) lõpuseminar / eksam

  Tutvustus:
  Kursus tutvustab loomemajanduse ja loovtööstusega seotud olulisemaid teemasid, Eesti ja rahvusvahelise muusikatööstuse ettevõtlusmudeleid ning pakub praktilise väljundi muusikaprojekti planeerimiseks ja elluviimiseks. Kursuse raames külastatakse loovettevõtteid ja -organisatsioone.

  Kursus on mõeldud sissejuhatava ülevaatliku ainena loovtööstusest laiemalt ning Eesti ja rahvusvahelisest muusikaettevõtlusest kitsamalt. Kursuse raames antakse ülevaade loomemajanduse teoreetilistest ning rakenduslikest aspektidest, mille fookuses on erinevad ärimudelid muusikatööstuses. Kursuse raames toimuva seminari raames kaitstakse ja oponeeritakse planeeritavaid muusikaprojekte, mis hiljem koos Eestis tegutseva muusikaorganisatsiooni või ettevõttega ellu viiakse. Auditoorse töö kõrval sisaldab kursus iseseisvat teoreetilist ja praktilist tööd projekti ettevalmistamisel ja muusikaorganisatsioonide ja/või ettevõtete külastust.

  Kursuse läbinu:
  -oskab planeerida ja presenteerida muusikaprojekti;
  -tunneb loomemajanduse ja loovtööstusega seotud põhimõisteid ja kontseptsioone;
  -orienteerub Eesti ja rahvusvahelises muusikatööstuses (põhimõisted, kontseptsioonid, muusikaturu osapooled);
  -orienteerub muusikatööstuse erinevates ärimudelites;
  -oskab planeerida ja ellu viia muusikaprojekti.

 • Disainiettevõtlus

  sixten
  Sixten Heidmets
  Link

  Loengute ajad:

  05.11.2015 (N 9:30-13:45)
  06.11.2015 (R 9:30-13:45)
  12.11.2015 (N 9:30-13:45)
  13.11.2015 (R 9:30-13:45)
  19.11.2015 (N 9:30-13:45)
  20.11.2015 (R 9:30-13:45)
  04.12.2015 (R 9:30-13:45)

  Tutvustus:

  Õppeaine eesmärgiks on:
  – anda üldiseid teadmisi disainist, selle rollist ja tähtsusest;
  – luua tervikpilt disainiprotsessi erinevatest etappidest;
  – luua ettekujutus tänapäevasest tootearendusprotsessist;
  – luua ettekujutus kuidas muuta disain strateegiliseks eeliseks.

  Kursuse edukalt läbinu:
  – teab disainiajaloo olulisi fakte ja tekkepõhjusi;
  – oskab koguda ja analüüsida taustainformatsiooni;
  – teab ja mõistab disaini mõisteid;
  – oskab arutleda teemadel: funktsionaalsus, kasutajasõbralikkus ja esteetika;
  – mõistab disainimise protsesse ja etappe;
  – orienteerub disaini ja loomemajanduse seostes;
  – mõistab disaini rolli tähtsust tootmises ja majanduses;
  – oskab dokumenteerida tehtud tööd ja üldtunnustatud tavadele vastavalt seda esitleda..

 • Moeettevõtlus

  vilve_2015
  Vilve Unt
  Link
  anu_lõhmus
  Anu Lõhmus
  Link

  Loengute ajad:
  05.02.2016 – 06.05.2016 (R kell 14.00-17.15)

  Tutvustus:
  Kursuse eesmärk on anda ülevaade moedisaini (sh aksessuaarid) ettevõtluse alustest ja selle igapäeva praktilisest poolest.

  Üliõpilastele tutvustatakse moedisaini ja globaalse moetööstuse aluspõhimõtteid. Kitsamalt moeettevõtluse eripäradest, sh käsitletakse erinevaid ärimudeleid ning kaasnevaid ettevõtte toimimise seisukohalt olulisi koostöövõrgustikke. Õpitakse tundma moeäri kommunikatsiooni- ja turundusvahendeid ning moeetenduse kui kollektsiooni tippsündmuse (ning loomemajandusele omase emotsiooni-show-sündmuse) korraldamise aluseid.

  Kursuse edukalt läbinu:
  -teab (globaalse) moeäri aluseid;
  -oskab planeerida ja põhjendada moeettevõttele sobivat ärimudelit;
  -teab rahvusvahelist moekalendrit;
  -teab moekollektsiooni loomise põhialuseid;
  -tunneb moeettevõtte töötsüklit ja oskab seda sünkroonida rahvusvahelise moekalendriga;
  -oskab planeerida tootmistsüklit;
  -tunneb hinnastamise aluseid moeäris;
  -teab moetoodete turundamispõhimõtteid;
  -oskab valida müügikanaleid lähtuvalt ärimudelist;
  -teab moeetenduse korraldamise põhimõtteid..

 • Loovustreening

  tiit
  Tiit Elenurm
  Link

  Loengute ajad:
  12.02.2016 – 31.03.2016 (R 10.15-13.30)

  Tutvustus:
  Kursuse eesmärk on selgitada loova mõtlemise võimalusi ja treenida loova mõtlemise tehnikaid äri ja erinevate loominguvaldkondade ühendamiseks.

  Kursuse raames käsitletavad teemad:
  -loova mõtlemise olemus ja printsiibid;
  -loovusbarjäärid;
  -ülevaade loova mõtlemise tehnikatest, mis seostuvad äriideede või tehnilise ja kunstilise loominguga;
  -TRIZ-metoodika, morfoloogiline analüüs ja teised divergentsele mõtlemisele ja ideede kombineerimisele suunatud tehnikad;
  -tehnikate valik ja praktilise rakendamine osalejate projektides.

  Õppeaine edukalt läbinu:
  -mõistab loovuse olulisust ja eripära äriarenduses, tehnikas ja kunstilises loomingus;
  -oskab võrrelda loova mõtlemise tehnikaid ja nendest enda probleemi lahendamiseks sobivat valida;
  -oskab loova mõtlemise tehnikat meeskonnatöös rakendada ja rakendamise protsessi analüüsida..

 • Üritusturundus

  Kursus toimub 2016/2017 õppeaastal.

  Kursus annab ülevaate olulisematest sündmuste korraldamisega seotud teemadest alates planeerimisest, organiseerimisest ja elluviimisest. Kursus ühendab teoreetilise ja praktilise poole, andes osalejatele võimaluse õpitut praktikas rakendada..

  Ma

 • Sissejuhatus loovasse majandusse

  TOM-2015
  Tom Fleming
  Link
  RAGNAR
  Ragnar Siil
  Link

  Loengute ajad:

  24.10.2015 (L 10.00-11.30)
  12.11.2015 (N 17.30-20.45)
  13.11.2015 (R 17.30-20.45)
  14.11.2015 (L 11.45-17.15)

  Tutvustus:
  Aine eesmärgiks on tutvustada loova majanduse potentsiaali, peamisi ärimudeleid ja ettevõtlusvõimalusi ning vastata küsimusele, kuidas ettevõtted saavad kujundada loovust ja innovatsiooni väärtustavat keskkonda, mis on 21. sajandil eduka ettevõtluse eelduseks.

  Kursusel käsitletakse kultuuri ja loovuse panust majandusse, innovatsiooni ja nende täiendavat mõju ülejäänud ühiskonda. Kultuuril ja loovusel on uuel aastatuhandel üha kasvav roll töökohtade loomisel ja majanduskasvu toetamisel, uute innovaatiliste lahenduste väljatöötamisel, toote- ja teenusearendusel, atraktiivse ja kvaliteetse elukeskkonna kujundamisel, riikide ja linnade tutvustamisel ja promotsioonil, turismi edendamisel jpm. Kursusel antakse põhjalik ülevaade Euroopas ja mujal maailmas edukalt käivitatud näidetest ja algatustest, mille eesmärgiks on välja töötada loova majanduse arengustrateegiad, uute ja innovaatiliste rahastusmehhanismide käivitamine, füüsiliste ja virtuaalsete tegevuskeskkondade loomine, võrgustike ja klastrite toetamine, teadmiste ja oskuste arendamine ning loomeettevõtete rahvusvahelistumisele ja ekspordile kaasa aitamine.

  Aine läbinu:
  -tunneb loova majanduse, sh loomeettevõtluse põhialuseid, põhimõisteid ja peamisi teooriaid;
  -omab ülevaadet peamistest ärimudelidest ja ettevõtluse võimalustest allvaldkondades;
  -omab ülevaadet kultuuri ja loovuse panusest innovatsiooni ja uute ärimudelite arengusse;
  -mõistab loomeettevõtete ja valdkonna professionaalide kaasamise olulisust ettevõtte toodete ja teenuste arendamisel..

 • Loovate meeskondade juhtimine

  Yrjo
  Yrjö Ojasaar
  Link
  KALJUSTE
  Tõnu Kaljuste
  Link
  HERTY
  Herty Tammo
  Link
  helend
  Helen Sildna
  Link
  juko2015
  Juko-Mart Kõlar
  Link

  Loengute ajad:
  11.09.2016 (R 17.30-20.45)
  12.09.2016 (L 10.00-13.15)
  02.10.2016 (R 17.30-20.45)
  23.10.2016 (R 17.30-20.45)

  Tutvustus:
  Aine eesmärgiks on viia kursusel osalejad loovate meeskondade juhtimise praktilisse maailma, kohtudes mitmete silmapaistvate loovate juhtidega, anda ülevaade loovettevõtete ja loovate meeskondade juhtimisega seotud peamistest teooriatest, analüüsida olulisemaid ärimudeleid ja ettevõtlusvõimalusi loomemajanduse allvaldkondades ning pakkuda meetodid loovettevõtete ja meeskondade juhtimise praktiliseks rakendamiseks.

  Aine tutvustab loomeettevõtete peamisi tegevuspõhimõtteid ja kasutatavaid ärimudeleid. Kursuse jooksul korraldatakse oma ala professionaalide ja praktikute abil töötoad, mille käigus antakse ülevaade peamiste allvaldkondade spetsiifikast, sh muusikatööstus, disaini ja arhitektuur, mängutööstus ja meelelahutuse IT, audiovisuaalvaldkond jt. Samuti tutvustatakse loovate meeskondade ja loovate protsesside juhtimise erisusi, seda nii töötades loovates meeskondades kui väljaspool asuva kliendi perspektiivist lähtuvalt.

  Aine läbinu:
  -omab ülevaadet loovettevõtete ja meeskondade juhtimisega seotud peamistest teooriatest;
  -omab ülevaadet peamistest ärimudelidest ja ettevõtlusvõimalustest loomemajanduse allvaldkondades;
  -mõistab loomeettevõtete ja valdkonna professionaalide kaasamise olulisust ettevõtte toodete ja teenuste arendamisel;
  -omab ülevaadet loovettevõtete ja meeskondade juhtimise rakendamisest praktikas..

 • Disainijuhtimine

  MARKKO
  Markko Karu
  Link

  Loengute ajad:

  03.12.2015 (N 17.30-20.45)
  04.12.2015 (R 17.30-20.45)
  05.12.2015 (L 10.00-13.15)
  05.12.2015 (L 14.00-17.15)

  Tutvustus:

  Aine eesmärgiks on anda ülevaade disainijuhtimise peamistest mõistetest ja teooriatest, analüüsida disaini olulisust ettevõtte ärimudeli kujundamisel ja lisandväärtuse loomisel ning rakendada disainijuhtimise põhimõtteid ettevõtluses.

  Vastavalt Taani Disainikeskuse poolt 2003. aastal välja töötatud disainiredelile* võib ettevõtete kui kasutajate seisukohalt disaini määratleda kas kujundustööriista, protsesside juhtimise meetodi või strateegiliselt kogu ettevõtte tegevust hõlmava innovatsioonina. Efektiivne disainijuhtimine toob disaini ettevõtte ärieesmärkide saavutamise keskmesse, integreerides loovmõtlemist ja strateegilist disaini kasutamist igas arenguetapis. Aine läbiviimisel tehakse koostööd Eesti Disainikeskusega.
  *www.seeplatform.eu/casestudies/Design%20Ladder

  Aine läbinu:
  -omab ülevaadet disainijuhtimise kesksetest mõistetest ja teooriatest;
  -mõistab disaini olulisust ettevõtte ärimudeli kujundamisel ja lisandväärtuse loomisel;
  -oskab rakendada ettevõttes disainijuhtimise põhimõtteid..

 • Loomingu kaitsmine digiajastul

  triin
  Triin Tuulik
  Link

  Loengute ajad:

  17.12.2015 (R 17.30-20.45)
  18.12.2015 (L 10.00-13.15)
  19.12.2015 (R 10.30-13.15)
  19.12.2015 (R 14.00-17.15)

  Tutvustus:
  Aine eesmärgiks on selgitada intellektuaalse omandi ja autoriõiguse rolli ja tähtsust loomemajanduses, anda ülevaade intellektuaalomandi ja autoriõigusega seotud olulisematest teemadest ja kesksetest mõistetest ning analüüsida, kuidas panna intellektuaalne omand ettevõtte jaoks võimalikult efektiivselt tööle.

  Intellektuaalse omandi loomine ja kasutamine on loova majanduse alustala. Nii loomeettevõtetes kui ka teistes loovust oma äriplaani elluviimisel rakendavates äriühingutes on keskseks küsimusteks, kuidas kaitsta ettevõttesiseselt või koostöös väliste partneritega loodud intellektuaalset omandit. Praktiliste näidete varal analüüsitakse peamisi intellektuaalomandi kasutamise strateegiad ja selle kasutamisega tekkivate probleemide ennetamist, eesmärgiga panna intellektuaalne omand ettevõtte jaoks võimalikult efektiivselt tööle.

  Aine läbinu:
  -mõistab intellektuaalse omandi ja autoriõiguse rolli ja tähtsust loovas majanduses;
  -orienteerub intellektuaalse omandi ja autoriõigusega seotud peamistes teemades ja olulistes mõistetes;
  -suudab efektiivselt ettevõttes loodud intellektuaalset omandit kaitsa ja kasutada..

 • Projektijuhtimine

  Kursus toimub 2016/2017 õppeaastal..

 • TOM-2015

  Tom Fleming

  Dr Tom Fleming on rahvusvaheliselt tunnustatud loomemajanduse ja kultuuriettevõtluse ekspert. Ta on Suurbritannia juhtiva konsultatsiooniettevõtte Tom Fleming Creative Consultancy direktor, mille klientide hulka kuuluvad teiste hulgas Euroopa Komisjon, Maailmapank, UNESCO, erinevad kolmanda sektori organisatsioonid, kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud ja riigiasutused. www.tfconsultancy.co.uk

  .

 • Yrjo

  Yrjö Ojasaar

  Yrjö Ojasaar on jurist ja ettevõtja, lõpetanud Virginia Ülikooli cum laude ja kaitsnud doktorikraadi cum laude Minnesota Ülikoolis. Ta on töötanud nii Euroopas kui Ameerika Ühendriikides ja nõustanud Fortune 500 ettevõtteid äriõiguse ja ettevõtte rahanduse valdkonnas. Ta on olnud seotud mitmete ettevõtete aktsiate avalike esmapakkumiste (IPO), ühinemiste ja ülevõtmiste korraldamisega. Yrjö jagab praktilisi kogemusi “Loovate meeskondade juhtimise” kursuse raames.

  .

 • KALJUSTE

  Tõnu Kaljuste

  Prof. Tõnu Kaljuste on tunnustatud dirigent, Nargenfestivali kunstiline juht ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia dirigeerimisosakonna juhataja. Ta on tuntust kogunud mitmete tähelepanuväärsete salvestustega, sh ECM-i poolt välja antud ja 2014. aastal parima kooriesituse kategoorias Grammy võitnud Arvo Pärdi “Aadama itkuga”. Tõnu Kaljuste arutleb loovuse üle ja jagab praktilisi kogemusi loovate meeskondadega töötamisest “Loovate meeskondade juhtimise” kursuse raames..

 • HERTY

  Herty Tammo

  Herty Tammo on ettevõtja ja mitmete idufirmade investor ja partner, Startup Wise Guys’i asutaja ning Eesti Startupi Juhtide Klubi endine president. Ta on lõpetanud EBS’i EMBA ja Kauffman Fellows Program’i Kalifornias, mis on maailma juhtiv programm investoritele. Herty jagab praktilisi kogemusi loovate meeskondade potentsiaalist ja hindamisest investori pilgu läbi “Loovate meeskondade juhtimise” kursuse raames.

  .

 • helend

  Helen Sildna

  Helen Sildna on muusikaettevõtja ning Põhja- ja Baltimaade ühe silmapaistvama muusikafestivali Tallinn Music Week peakorraldaja. Helen jagab enda praktilisi kogemusi “Loovate meeskondade juhtimise” kursuse raames.

  .

 • RAGNAR

  Ragnar Siil

  Ragnar Siil on Creativity Lab’i asutaja ja juhtivpartner. Ragnar on nii Eesti kui rahvusvahelise tasandi kultuuripoliitika ja loomemajanduse ekspert. Ta osaleb mitmetes rahvusvahelistes loomemajanduse võrgustikes, hetkel on Ragnar Euroopa Komisjoni poolt määratud Euroopa loomemajanduse alliansi liikmeks.

  .

 • MARKKO

  Markko Karu

  Markko Karu on multitalendist disainer ja ettevõtja, kes aitab ideid mudeliteks ja süsteemideks muuta. Tema eesmärk on aidata ettevõtetel pakkuda lahendusi, mis on esteetiliselt nauditavad, lihtsad kasutada ja lahendavad praktilisi probleeme. Ta aitab ettevõtetel visualiseerida väärtuspakkumist, luues nende toodete ja teenuste mudeleid, esitlusi, identiteete ja kasutajaliideseid.

  .

 • triin

  Triin Tuulik

  Triin Tuulik on Advokaadibüroo GLIMSTEDT advokaat. Ta on spetsialiseerunud intellektuaalse omandi õigusele ning nõustab kliente peamiselt loova majanduse ja tehnoloogia valdkonnas. Triin omab pikaajalist kogemust erinevate lepingute ettevalmistamisel (arendus- ja litsentsilepingud, hankelepingud, edasimüügilepingud, konfidentsiaalsuslepingud jms) ning vaidluste lahendamisel (eelkõige kaubamärkide, domeeninimede, ärisaladuste, tarkvara ja andmebaasidega seotud õigusrikkumised), samuti idu-ettevõtete abistamisel igapäevastes õigusküsimustes. Lisaks praktilisele advokaaditööle osaleb Triin aktiivselt erialastes akadeemilistes diskussioonides ning on omandamas doktorikraadi Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas.

  .

 • juko2015

  Juko-Mart Kõlar

  Juko-Mart Kõlar on Kultuuriministeeriumi muusikanõunik, Estonian Business School’i lektor ja doktorant juhtimisteaduse erialal. Tema doktoritöö uurib ärimudeli evolutsiooni muusikatööstuses (“The evolution of business model in the music industry”). Ta on lõpetanud Sibeliuse Akadeemia magistriõppe “Arts Management” erialal ja viibinud doktoriõpingute raames Pariisis Sorbonne’i ülikoolis..

 • sixten

  Sixten Heidmets

  Lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia tootedisainerina ning Lundi Ülikooli tööstusdisainerina (MA). Alates 2005. aastast koolitaja ja õppejõud, s.h. 8 aastat EKA tootedisaini dotsendina. On aktiivselt tegev tööstusdisainerina, teinud koostööd mitmete firmade ning organisatsioonidega: NASA, Otto Bock Scandinavia, Aquator, NCC Ehitus, Fellin Furniture, Cleveron (SmartPost) jt. Osalenud arvukatel näitustel ja leidnud mitmesugust tunnustust erialase tegevuse eest..

 • vilve_2015

  Vilve Unt

  Vilve Unt on alates 1993. aastast Eesti Kunstiakadeemia moedisaini osakonna juhataja ja õppejõud ning aastast 2014 EKA Avatud Akadeemia moestilistika õppekavajuht. Ta on töötanud moekunstnikuna Tallinna Moemajas ja vabakutselise disainerina esinenud mitmetel moeetendustel ja näitustel Eestis ja välisriikides. Tema moekollektsioon “Kaamoslik suvi” pälvis Tallinna Moenädalal Hõbenõela auhinna.

  .

 • anu_lõhmus

  Anu Lõhmus

  Anu Lõhmus on Tallinna Loomeinkubaatori ellukutsuja ja töötab alates 2006 aastast Tallinna Ettevõtlusinkubaatorite juhatajana. Ta on lõpetanud finantsjuhtimise eriala Tallinna Tehnikaülikoolis, Swedish Institute rahvusvahelise ärijuhtimise programmi SIMP, omab ettevõtluskonsultant IV kutsetunnistust ning on olnud personaalseks mentoriks mitmele täna edukale disainiettevõttele. Lisaks sellele tegutseb ta 1992. aastast vabakutselise ehtekunstnikuna.

  .

 • tiit

  Tiit Elenurm

  Tiit Elenurm on Estonian Business School’i ettevõtluse õppetooli juhataja. Ph.D kraad organisatsioonilisi uuendusi käsitlenud uuringu eest. Tiit Elenurm on Eesti Konsultantide Assotsiatsiooni Liige. Ta on nõustanud ettevõtteid loova mõtlemise tehnikate rakendamiseks, juhtinud ettevõtete piiriülese tehnoloogiasiirde arendusprojekti ja tegutsenud EL eksperdina ettevõtjate juhtimisvõimekuse toetamisel. Tegutsenud külalisõppejõuna Aalto Ülikoolis ja teistes Soome ülikoolides, Prantsusmaal, Saksamaal ja Ida-Euroopa riikides. Teaduspublikatsioonid leiab SIIT.

  .

Õppemaks